Photo Gallery of Salta

Photos (1): Eduardo Epifanio ( eduardoe@interpatagonia.com )
Photos (2): Jorge González
Photos (3): Marcelo Sola
Photos (4): Pablo Etchevers
Photos (5): Salta Rafting ( www.saltarafting.com )
Photos (6): Karina Jozami
Ski
Estancias